Reglement


Het lidgeld werd vastgelegd op :

Actieve leden betalen 60 € het eerste jaar ,vanaf het tweede jaar bedraagt het lidgeld 55 € .Leden die enkel agility volgen betalen 40 € .

Steunende leden betalen jaarlijks minimum € 20 €.Het lidgeld wordt betaald binnen de maand volgend op de vervaldatum van de lidkaart.

 
We zijn een privé club, iedere aanwezige in ons clubhuis (boven de 14 jaar)
is geacht lid te zijn. Voor passieve leden bedraagt het lidgeld jaarlijks € 10.
 
Het clubhuis is steeds open een half uur voor tot een uur na de trainingen of  activiteiten georganiseerd door het bestuur. Alleen leden en sponsors zijn toegelaten in het clubhuis en dit tijdens de openingsuren.

Zieke honden en loopse teven zijn tijdelijk niet toegelaten in onze club.
Alle honden die onze club bezoeken moeten ingeënt worden tegen de
ziekte van Carré, kennelhoest en hepatitis. De inentingen moeten ook tijdig herhaald worden.
Inentingsboekjes worden ter controle voorgelegd op verzoek van de bestuursleden.
Breng, zo spoedig mogelijk een bezoek aan uw dierenarts indien U twijfelt
aan de gezondheid van uw hond of als U iets abnormaals bemerkt.
Loopse teven blijven gedurende drie weken weg om de reuen in opleiding niet te storen.

AANNEMEN VAN AGRESSIEVE & GEVAARLIJKE RASSEN TOT DE LEEFTIJD VAN 6 MAANDEN .

Bij probleemhonden worden elke hond & geleider individueel aangesproken en besproken door de betrokken trainers .Indien nodig wordt de mening van de andere trainers gevraagd en wordt de situatie voorgelegd aan het bestuur .Het bestuur kan beslissen om de geleider met zijn hond voor een proefperiode van één maand de lessen te laten volgen .De volledige som van het lidgeld wordt betaald , indien er geen vooruitgang geboekt wordt binnen deze proefperiode wordt een gedeelte van het lidgeld ( 30 € ) terugbetaald  . Met het niet voldoen aan de normen wordt o.a. bedoeld : storend gedrag tijdens de lessen , agressieve opstelling t.o.v. de trainers , andere geleiders en honden , geen inzet van geleider .

A - KLASSE .

Voor de geleider van de A-klasse wordt volgende maatregel voorgesteld . Is er na 1 jaar trainen in de A-klasse geen enkele vorm van intresse tot overgang naar de B-klasse worden hond en geleider geëvalueerd door de betrokken trainers en een besluit genomen .

Algemeen .

Als er geen positieve verwachtingen of ingesteldheid in het vooruitzicht zijn en er wordt maar wat aangemodderd , de les gestoord of geen aandacht en/of gevolg gegeven aan de oefeningen van de lesgever , wordt de situatie meegedeeld aan het bestuur . Les geven met enkele stoorzenders is zeer moeilijk voor zowel trainers als andere leden die het wel goed willen doen . Na overleg wordt de geleider ingelicht over de genomen beslissing . Bv. het lidmaatschap opzeggen of niet meer vernieuwen .
 
Bij het oprijden van het sportcomplex zal men zijn snelheid aanpassen dit om het aanrijden van personen en dieren te voorkomen. Men parkeert zijn wagen op een van de parkeerplaatsen of langs de openbare weg. Op de parking en de terreinen blijven de honden steeds aan deleiband ook in het clubhuis. Zij doen hun behoeften enkel op het daartoe bestemde terrein.
Aan de geleiders wordt gevraagd om tijdig aanwezig te zijn
om stipt met de trainingen te kunnen beginnen. (minimum 5' voor aanvang van de les)
Het is enkel toegelaten de terreinen te betreden na toestemming van een trainer of bestuurslid.
Bij vroegtijdig verlaten van het terrein wordt toelating gevraagd aan de trainer.
Personen onder invloed van alcohol worden niet toegelaten op de training.
 
Een halsband met pinnen is ten strengste verboden op het terrein. 
Een jachtleiband, herdersleiband of vaste leiband is toegelaten.
 
Op de terreinen is het verboden :
Pinnenketting of elektronische apparaten.
Te roken of te snoepen.
Te vloeken of te schelden.
Drankgebruik.
De trainingen te storen.
Politieke of godsdienstige propaganda te voeren.
G.S.M. te  gebruiken.
 
Iedereen volgt de les zoals door de lesgever wordt gegeven en voert alle bevelen uit.
Als basis hiervoor wordt het programma gevolgd van de Kynologische Unie Sint Hubertus. 
Het is vooral van groot belang dat ieder liefhebber correct werkt met zijn hond, zowel op
de terreinen, op wandel of thuis. Belonen van een hond is zeer belangrijk.
Maak een goed onderscheid tussen een goed uitgevoerde oefening en een minder goede. 
Een beloning is de enige manier om een hond duidelijk te maken dat men tevreden is.
Het is ten strengste verboden de hond te mishandelen. Handelingen zoals slaan, stampen, 
vloeken zijn verboden tijdens de oefeningen. Beschouw uw hond als een goede vriend, 
maar niet als een uitlaatklep voor uw kwade buien. Indien meermaals vastgesteld wordt dat iemand agressief reageert op zijn hond of naar andere personen kan het lidmaatschap
eenzijdig ingetrokken worden door het bestuur. Wil je goede resultaten bereiken met uw hond dan moet er ook thuis met hem geoefend worden. Let ook altijd op de gedragingen van uw hond, ook als je even een babbeltje maakt, een ongeluk is er vlugger dan je denkt.
 
Op het terrein voor hoopjes en plasjes ( hondentoilet ) blijft iedere liefhebber in de 
nabijheid en volgt de gedragingen van zijn hond. De begeleider moet steeds in het bezit zijn van een “poepzakje” en de hoopjes dienen direct opgeruimd te worden en in de voorziene vuilnisbak geworpen. Ongelukjes op de overige terreinen kosten  € 0.50 de begeleider wordt verzocht het op te ruimen en te deponeren in de vuilnisbak. Bij gebrek aan het nodige zakje zijn er te koop in het clubhuis ( liefst voor de training ) Aan de bar kan U na afloop van de training het ongelukje vergoeden.
 
De begeleider of voogd moet over een verzekeringspolis beschikken die de burgerlijke aansprakelijkheid dekt. Elke begeleider blijft immers persoonlijk verantwoordelijk voor de schade veroorzaakt door zijn hond.
Begeleiders, jonger dan 18 jaar, mogen aan de trainingen deelnemen mits een schriftelijke toestemming van hun ouders of voogd  die zelf lid is van de hondenclub.
Voornaamste vereiste is echter dat de begeleider de hond meester blijft. 
Honden en of begeleiders die regelmatig onhandelbaar of asociaal gedrag vertonen kunnen
na overleg tussen de lesgever en het bestuur verboden worden de trainingen verder te volgen.

Men richt zich tot een van de bestuursleden :
Voor het aanmelden van nieuwe leden.
Bij klachten, onenigheden,ongevallen.
Bij vaststelling van beschadigingen aan de afsluiting of materiaal.
Met voorstellen …………..
 
Elk nieuw lid, komende van een andere club of na een langdurige afwezigheid van 4 maanden 
of meer start in de cat. A. De Coach beslist dan onderling in welke cat. deze begeleider 
het best zal ingedeeld worden.
 
Toeschouwers, familieleden, vrienden en kinderen zullen zich steeds sportief gedragen en de trainingen niet storen. Indien nodig, zal de liefhebber hiervoor zorgen. De ouders blijven ten allen tijde verantwoordelijk voor hun kinderen.
 
De Statuten van onze vereniging alsook het huishoudelijk reglement zijn ter inzage in ons clubhuis. Ieder lid wordt verondersteld de inhoud ervan te kennen.
 
De persoonlijke gegevens van de leden zijn eigendom van de hondenclub en zullen  
enkel en alleen gebruikt worden voor interne administratie en niet aan derden doorgegeven worden.
 
 
Op voorhand dank voor de medewerking.
Alle bestuursleden & trainers.