Huishoudelijk Reglement. 

 

Het lidgeld werd vastgelegd op: Actieve leden betalen € 70 . het eerste jaar, vanaf het tweede jaar bedraagt het lidgeld € 55 . Leden die enkel agility volgen betalen : € 45 .

 

Steunende leden betalen jaarlijks minimum € 20. 

 

Het lidgeld wordt betaald binnen de maand volgend op de vervaldatum  

van de lidkaart. 

 

We zijn een privé club, iedere aanwezige in ons clubhuis boven de 14 jaar 

is geacht lid te zijn. Voor passieve leden bedraagt het lidgeld jaarlijks € 10. 

 

Het clubhuis is steeds open een half uur voor tot een uur na de trainingen of activiteiten, georganiseerd door het bestuur. Alleen leden en sponsors zijn toegelaten in het clubhuis en dit tijdens de openingsuren. 

                             

Zieke honden en loopse teven zijn tijdelijk niet toegelaten in onze club. 

 

Alle honden die onze club bezoeken moeten ingeënt worden tegen de  

ziekte van Carré, kennelhoest & hepatitis. De inentingen moeten ook tijdig herhaald worden. Inentingsboekjes worden ter controle voorgelegd op verzoek van de bestuursleden. 

 

Breng, zo spoedig mogelijk een bezoek aan uw dierenarts indien U twijfelt 

aan de gezondheid van uw hond of als U iets abnormaals bemerkt. 

 

Loopse teven blijven gedurende drie weken weg om de reuen in opleiding  

niet te storen. 

 

AANNEMEN VAN AGRESSIEVE & GEVAARLIJKE RASSEN TOT DE LEEFTIJD VAN 6 MAANDEN. 

 

Bij probleemhonden worden elke hond & geleider individueel aange- en besproken door de betrokken trainers. 

Indien nodig wordt de mening van de andere trainers gevraagd en wordt de situatie voorgelegd aan het bestuur. 

Het bestuur kan beslissen om de geleider met zijn hond voor een proefperiode van één maand de lessen te laten volgen.  

De volledige som van het lidgeld wordt betaald, indien er geen vooruitgang geboekt wordt binnen deze proefperiode wordt een gedeelte van het lidgeld ( 30 euro ) terugbetaald. 

Met het niet voldoen aan de normen wordt o.a. bedoeld : storend gedrag tijdens de lessen, agressieve opstelling t.o.v. de trainers, andere geleiders en honden, geen inzet van de geleider.  

 

A-KLASSE. 

 

Voor de geleider van de A-klasse wordt volgende maatregel voorgesteld. 

Is er na 1 jaar trainen in de A-klasse geen enkele vorm van interesse tot overgang naar de B-klasse worden hond en geleider geëvalueerd door de betrokken trainers en een besluit genomen.  

 

 

ALGEMEEN. 

 

Als er geen positieve verwachtingen of ingesteldheid in het vooruitzicht zijn er wordt maar wat aangemodderd, de les gestoord of geen aandacht en/of gevolg gegeven aan de oefeningen van de lesgever, wordt de situatie meegedeeld aan het bestuur.  

Les geven met enkele stoorzenders is zeer moeilijk voor zowel trainers als andere leden, die het wel goed willen doen.  

Na overleg wordt de geleider ingelicht over de genomen beslissing. Bv. het lidmaatschap opzeggen of niet meer vernieuwen. 

 

Bij het oprijden van het sportcomplex zal men zijn snelheid aanpassen, dit om het aanrijden van personen en dieren te voorkomen. Men parkeert zijn wagen op een van de parkeerplaatsen of langs de openbare weg op de parking en op de terreinen blijven de honden steeds aan de leiband ook in  het clubhuis. Zij doen hun behoefte enkel op het daartoe bestemde terrein.                                                                                    

                                                                                             

Aan de geleiders wordt gevraagd om tijdig aanwezig te zijn om stipt met de  

trainingen te kunnen beginnen ( minimum 5’ voor aanvang van de les ). 

. 

Het is enkel toegelaten de terreinen te betreden na toestemming van een trainer of bestuurslid. 

Bij vroegtijdig verlaten van het terrein wordt toelating gevraagd aan de trainer. 

Personen onder invloed van alcohol worden niet toegelaten op de training. 

Een halsband met pinnen is ten strengste verboden op het terrein. Een jachtleiband, herdersleiband of vaste leiband is toegelaten.  

Op de terreinen is het verboden  

 

Te roken of te snoepen. 

Te vloeken of te schelden. 

Drankgebruik. 

De trainingen te storen. 

Politieke of godsdienstige propaganda te doen. 

G.S.M. te  gebruiken. 

 

Iedereen volgt de les zoals door de lesgever wordt gegeven en voert alle bevelen uit. Als basis hiervoor wordt het programma gevolgd van de Kynologische Unie Sint Hubertus. Het is vooral van groot belang dat iedere liefhebber correct werkt met zijn hond, zowel op de terreinen, op wandel of thuis. Belonen van een hond is zeer belangrijk. Maak een goed onderscheid tussen een goed uitgevoerde oefening en een minder goede. Een beloning is de enige manier om een hond duidelijk te maken dat men tevreden is.  

 

Het is ten strengste verboden de hond te mishandelen. Handelingen zoals  

slaan, stampen, vloeken zijn verboden tijdens de oefeningen. Beschouw uw  

hond als een goede vriend, maar niet als een uitlaatklep voor uw kwade buien. 

Indien meermaals vastgesteld wordt dat iemand agressief reageert op zijn hond of naar andere personen, kan het lidmaatschap eenzijdig ingetrokken worden door het bestuur. 

 

Wil je goede resultaten bereiken met uw hond  dan moet er ook thuis met hem geoefend worden. 

Let ook altijd op de gedragingen van uw hond, ook als je even een babbeltje  

maakt, een ongeluk is er vlugger dan je denkt. 

Voor hoopjes en plasjes ( hondentoilet ) blijft iedere liefhebber in de nabijheid en volgt de gedragingen van zijn hond.  

De begeleider moet steeds in het bezit zijn van een “ poepzakje” en de hoopjes dienen direct opgeruimd te worden en in de voorziene vuilnisbak geworpen. 

Ongelukjes op de overige terreinen kosten  € 0.50 per begeleider en worden verzocht het op te ruimen en te deponeren in de vuilnisbak. Bij gebrek aan het nodige zakje zijn er te koop in het clubhuis ( liefst voor de training ) Aan de bar kan U na afloop van de training het ongelukje vergoeden. 

De begeleider of voogd moet over een verzekeringspolis beschikken die de  

burgerlijke aansprakelijkheid dekt. Elke begeleider blijft immers persoonlijk  

verantwoordelijk voor de schade veroorzaakt door zijn hond. 

 

De minimum leeftijd van de begeleider is 14 jaar .

Begeleiders, jonger dan 15 jaar, mogen aan de trainingen deelnemen mits een schriftelijke toestemming van hun ouders of voogd  die zelf lid is van de  

hondenclub. Voornaamste vereiste is echter dat de begeleider de hond  

meester blijft. 

Honden en/of begeleiders die regelmatig onhandelbaar of asociaal gedrag vertonen kunnen na overleg tussen de lesgever en het bestuur verboden worden de trainingen verder te volgen. 

 

Men richt zich tot een van de bestuursleden : 

 

Voor het aanmelden van nieuwe leden. 

Bij klachten, onenigheden, ongevallen 

Bij vaststelling van beschadigingen aan de  afsluiting of materiaal. 

Met voorstellen ........

                                                 

Elk nieuw lid, komende van een andere club of na een langdurige afwezigheid van 4 maanden of meer start in de cat. A. De Coach beslist dan onderling in welke cat. deze begeleider het best zal ingedeeld worden.. 

 

Toeschouwers, familieleden, vrienden en kinderen zullen zich steeds sportief 

gedragen en de trainingen niet storen. Indien nodig, zal de liefhebber hiervoor zorgen. De ouders of de begeleiders blijven ten allen tijde verantwoordelijk voor de kinderen. 

 

De Statuten van onze vereniging alsook het huishoudelijk reglement zijn ter  

inzage in ons clubhuis. Ieder lid wordt verondersteld de inhoud ervan te  

kennen. 

 

 

De persoonlijke gegevens van de leden zijn eigendom van de hondenclub   

en zullen enkel en alleen gebruikt worden voor interne administratie en niet aan derden doorgegeven worden. 

 

Privacyverklaring HC. Tempelhof Brugge 

Hondenclub Tempelhof Brugge is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: 

Hondenclub Tempelhof Brugge  
Eriestraat 41 8000 Brugge 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken." target="_blank" rel="noreferrer" style="margin: 0px; padding: 0px; user-select: text; -webkit-user-drag: none; -webkit-tap-highlight-color: transparent; color: inherit;">info.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Tel. 050 312.325 

 

Waarom wij persoonsgegevens verwerken                              

Uw persoonsgegevens worden door HC. Tempelhof Brugge verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden: 

 • Om uw aansluiting bij Hondenclub Tempelhof Brugge administratief te verwerken 

 • Om uw deelname aan de activiteiten van Hondenclub Tempelhof Brugge administratief te verwerken 

 • Voor informatie en communicatie: (nieuws)brieven, uitnodigingen, mailings, … 

 • Voor marketing: promotie, ledenwerving, … 

 • Om uw aansluiting bij de verzekering lichamelijke ongevallen administratief te verwerken 

 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende gegevens van u vragen, opslaan, verzamelen en verwerken: 

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres 

 • Persoonlijke bijzonderheden: leeftijd, geboortedatum en persoonlijke info 

 • Foto- en beeldmateriaal 

 • Financiële identificatiegegevens: bankrekeningnummer (niet in de ledenlijst!) 

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. 

 

Verstrekking aan derden 

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Het gaat om volgende externe partijen: 

 • Provinciaal en Vlaams secretariaat van KKUSH 

 • Stadsbestuur (in verband met de subsidie van de stad Brugge) 

 • Verzekeringsmaatschappij ( gekoppeld aan het lidmaatschap van HC. Tempelhof ) 

 

Met deze partijen maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. 

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. 

 

Bewaartermijn 

HC. Tempelhof Brugge bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

 

Uw rechten omtrent uw gegevens 

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe u contact met ons kan opnemen. 

Tevens kan u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. 

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. 

 

Foto en beeldmateriaal 

Foto’s en beelden die tijdens Vlaamse, provinciale en lokale activiteiten genomen worden of werden, kunnen gebruikt worden voor HC. Tempelhof publicaties, alsook op de website en sociale media. 

 

Klachten 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 

 

Wijziging privacy statement 

HC. Tempelhof  Brugge kan zijn privacy statement wijzigen. Leden krijgen hiervan een melding. 

 

 

Op voorhand dank voor de medewerking namens 

 

Het bestuur & de trainers .